SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Zastoupení


Výhradní dodavatel produktů Yeah Racing, 3 Racing a DS Racing pro Českou republiku

Reklamační řád

A) odpovědnost za shodu zboží s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, především, že je bez vad. Zboží je ve shodě s kupní smlouvou, jestliže

a) má jakost a užitné vlastnosti popisované prodávajícím nebo výrobcem nebo jakost a užitné vlastnosti, které lze na základě zveřejněné reklamy na zboží očekávat, popř. jakost a užitné vlastnosti u takového druhu zboží obvyklé,

b) odpovídá požadavkům právních předpisů,

c) je dodáno v odpovídajícím množství,

d) má odpovídající míry nebo hmotnost a

e) odpovídá účelu, který prodávající pro použití zboží uvádí nebo pro který se obvykle používá.

Přebírá-li kupující zboží v provozně prodávajícího a připouští- li to povaha zboží, má kupující právo, aby zboží bylo před ním překontrolováno nebo aby mu byla jeho činnost předvedena.

Má-li zboží při převzetí kupujícím vady spočívající v rozporu s kupní smlouvou (článek IV písm. A odst. 1 těchto VSP), má kupující právo na bezplatné uvedení zboží do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě. V takovém případě má kupující právo

a) na výměnu nebo opravu zboží

a není-li výměna či oprava zboží možná

b) na přiměřenou slevu z věci nebo

c) od smlouvy odstoupit.

Za rozpor s kupní smlouvou existující při převzetí zboží se považuje i rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců od převzetí zboží, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

B) odpovědnost za vady záruční

Prodávající odpovídá za vady zboží, které představují rozpor s kupní smlouvou a které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době.

Je-li zboží prodáváno za sníženou cenu, záruka se nevztahuje na vady, pro které byla cena zboží snížena.

Na použité zboží se záruka poskytuje a prodávající odpovídá pouze za vady existující při převzetí zboží kupujícím. Prodávající však neodpovídá za vady použitého zboží odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím.

Záruční doba na zboží činí 24 měsíců, nestanoví-li prodávající jinak.

Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Má-li koupené zboží do provozu uvést jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud uvedení zboží do provozu kupující objednal nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k uvedení zboží do provozu potřebnou součinnost.

Po vyřízení reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruční doba se prodlužuje o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl Kupující povinen věc převzít. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.

V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) je Modelcentrum s.r.o oprávněno účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění 10,-Kč/den.

Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace.

Nevyzvednete-li si kupující reklamované zboží nebo zboží dané k opravě ani ve lhůtě 6 měsíců od ukončení opravy, má prodávající nebo servisní společnost právo zboží prodat a výtěžek prodeje použít na cenu opravy, poplatek za uskladnění a další náklady prodeje.

Záruka se nevztahuje na

a) opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

b) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, za podmínek, které jsou v rozporu s pokyny výrobce, či zapojením do sítě neodpovídající příslušné české technické normě,

c) vady způsobené počítačovými viry,

d) vady způsobené softwarem pořízeným kupujícím v rozporu s právními předpisy (tzv. pirátské kopie)

Záruční list předává prodávající kupujícímu spolu se zbožím. Není-li záruční list u zboží doložen, nahrazuje jej dodací list, v němž je uvedena délka záruční doby.

Je-li reklamovaná vada odstranitelná, má kupující právo na

a) bezplatné, včasné a řádné odstranění vady (oprava),

b) výměnu zboží nebo jeho součásti

a není-li možná oprava nebo výměna zboží nebo jeho součásti,

c) přiměřenou slevu nebo

d) odstoupení od kupní smlouvy.

V případě vady neodstranitelné, která brání řádnému užívání zboží jako bezvadného, má kupující právo na

a) výměnu věci nebo

b) odstoupení od kupní smlouvy.

C) reklamace vad zboží

Kupující je povinen vadu reklamovat u prodávajícího.

Je-li v záručním listě uvedeno, že opravu zboží provádí autorizovaný servis výrobce, který je v témže místě jako prodávající nebo který se nachází v místě pro kupujícího bližším, je kupující oprávněn uplatnit právo na opravu v autorizovaném servisu výrobce.

Kupující je oprávněn vadu zboží reklamovat

písemně zasláním na adresu provozovny prodávajícího, která je uvedena v článku I odst. 2 těchto VSP nebo na adresu autorizovaného servisu výrobce uvedenou v záručním listu , je-li určen k provedení záruční opravy

osobně v provozně prodávajícího nebo v autorizovaném servisu výrobce, je-li určen k provedení záruční opravy.

3. Vadu zboží, na které se vztahuje záruka, je kupující oprávněn reklamovat nejpozději do uplynutí záruční doby (článek IV písm. B odst. 4 těchto VSP).

4. Vadu použitého zboží, za které prodávající odpovídá, je kupující oprávněn reklamovat do 12 měsíců od převzetí zboží.

5. Kupující je povinen spolu s reklamací vad zboží, popř. ve lhůtě stanovené prodávajícím či autorizovaným servisem výrobce, je-li určen k provedení záruční opravy, předložit reklamované zboží a umožnit jeho prohlídku za účelem posouzení reklamované vady zboží. Reklamované zboží je kupující povinen předložit společně se souvisejícími doklady.

6. Kupující je povinen při reklamaci předložit záruční list, příp. dodací list, pokud nahrazuje záruční list.

7. Není-li kupující schopen doložit záruční, ani dodací list, prokáže koupi zboží fakturou.

8. Kupující je povinen v reklamaci uvést číslo objednávky, název zboží a specifikovat vady, které reklamuje. Prodávající je dále povinen v reklamaci uvést, čeho se domáhá.

9. Prodávající, případně autorizovaný servis výrobce, je-li určen k provedení záruční opravy, je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne jejího doručení případně ode dne předání reklamovaného zboží (článek IV písm. C odst. 5 těchto VSP).

10. Je - li reklamace důvodná, prodávající nebo autorizovaný servis výrobce ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci vyzve kupujícího, aby si opravené nebo vyměněné zboží vyzvedl, případně zboží zašle kupujícímu na jeho náklady poštou na adresu určenou kupujícím.

11. Pokud prodávající nebo autorizovaný servis výrobce reklamaci neuzná, oznámí to kupujícímu ve lhůtě uvedené v odstavci 9. Spolu s oznámením o neuznání reklamace prodávající nebo autorizovaný servis výrobce kupujícímu sdělí, kolik by stála výměna nebo oprava zboží.

12. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po obdržení oznámení o neuznání reklamace sdělit prodávajícímu nebo autorizovanému servisu výrobce, zda žádá o provedení výměny či opravy zboží za úplatu, jinak je povinen si zboží v téže lhůtě vyzvednout nebo sdělit prodávajícímu nebo autorizovanému servisu výrobce adresu, kam má být zboží zasláno. Náklady spojené s vrácením zboží kupujícímu nese kupující.

13. Povahu a odůvodněnost reklamované vady vždy posuzuje autorizovaný servis výrobce, a to i tehdy, je-li vada reklamována u prodávajícího.

14. V případě sporu o povahu a odůvodněnost reklamované vady je rozhodné stanovisko autorizovaného servisu výrobce.

15. a. Kupující - spotřebitel

V souladu s ustanovením § 2 odstavec 1, písmeno a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je spotřebitelem fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Je-li kupující-spotřebitel, prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

Reklamaci včetně odstranění vady Alza vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od následujícího dne od podání reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty resp. prodloužené lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

b. Kupující - podnikatel

Je-li kupující-podnikatel, prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout v co nejkratší lhůtě ode dne uplatnění reklamace. O tomto rozhodnutí bude kupující podnikatel informován na kontaktní e-mail.


V případě, že se nepodaří Váš spor vyřešit s prodávajícím přímo, máte možnost kromě podání žaloby k příslušnému soudu využít také proces pro mimosoudní řešení sporů v rámci ČOI (tzv ADR). Bližší informace naleznete na internetových stránkách adr.coi.cz.Tento reklamační řád je platný od 1. 1. 2017 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.